Hugo, my wonderful gardener (courtesy of Elena Reiner!)